Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XXX. Măsurile privind instrumentele de protejare a mediului de afaceri și sistemul economic din România

Prevederi legale adoptate

1. OUG 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare – publicată în MO nr.230 din 21 martie 2020

Prin OUG 29 din 2020 se modifică și completează:

1. OUG 110 din 2017 – actualizată, privind programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii;

2. Codul Fiscal – actualizat;

3. OG nr.6 din 2019 actualizată, privind instituirea unor facilități fiscale;

4. Unele derogări și excepări de la anumite prevederi ale Codului de procedură fiscală sau alte reglementări

Sinteza acestor reglementări

1) Acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui participant în program, pentru una din următoarele categorii de credite:

- Unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau pentru capital de lucru – garantat de stat – maxim 80% - din valoarea finanțării – exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare – cu o valoare maximă garantată de 10.000.000 lei, cu subvenționarea dobânzii în procent de 100%;

- Una sau mai multe garanții pentru credite de finanțarea capitalului de lucru garantat de stat – maxim 90% - din valoarea finanțării – exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare – cu o valoare maximă garantată de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și maxim 1.000.000 lei pentru întreprinderi mici, cu subvenționarea dobânzii în procent de 100%.

Durata subvenționării dobânzii poate dura până la 31 martie 2021, cu îndeplinirea anumitor condiții.

Durata maximă a finațărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor pentru capital de lucru.

2) În anul 2020 termenul de 31 martie, pentru acordarea bonificațiilor stabilte de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie, inclusiv.

3) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, are obligația de a notifica organul fiscal competent în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub sancținea decăderii din acest drept. Solicitarea de restructurare se depune până la 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

4) Pentru obligațiile fiscale scadente, începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

Aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Notă: Se depun, în termenul legal declarațiile fiscale prin care se constiuie creanța fiscală, dar în intervalul 21 martie 2020 – până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență aceste obligații fiscale nu se consideră că sunt obligații fiscale restante.

5) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit annual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profitul trimestrial curent, cu păstrarea acestui mod de calcul pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

6) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, definite în Legea 346 din 2004, actualizată, care și-au întrerupt activitatea total sau partial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente – pe perioada stării de urgență  decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei – beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet) precum și de amânare la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții prevăzute în contractele în derulare, altele decât cele de mai sus, poate fi invocată forța majoră, impotriva acestora, numai după încercarea dovedită cu înscrisuri comunicate prin orice mijloc, inclusiv electronic, de renegociere a clauzelor cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

7) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, conform Legii 129 din 2019,  se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

Ca referință, vă punem la dispozitie textul integral al OUG 29/2020 si OUG 30/2020 recent adoptate și publicate în Monitorul Oficial.  

Vom continua să vă ținem la curent cu măsurile luate de autorități pentru a combate efectele epidemiei cu virusul COVID-19.  •   19 martie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet