Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XLXXVII. Proceduri administrative și fiscale 2023 în activitatea jocurilor de noroc


Începând cu data intrării în vigoare a noilor prevederi, cuprinse în OUG 82 din 2023, organizatorii jocurilor de noroc sunt nevoiți să ia o serie de măsuri administrative, financiare sau fiscale, de conformare practică, ca urmare a obligației de punere în executare a prevederilor legale actualizate, ale OUG 77 din 2009, Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală, iar o sinteză a acestora arată astfel:

A) În cazul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), organizatorii jocurilor de noroc trebuie:

 1. să comunice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii, contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc prin amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice act prin care se modifică valoarea contractului; 
 2. să depună o declaraţie lunară, în care să evidenţieze veniturile din jocuri de noroc şi suma ce trebuie achitată, pentru plata taxei de licenţă şi de autorizare, pe fiecare tip de joc de noroc în parte, sub forma unui      formular-tip, cf. Ordinului 179 din 2018 al Preşedintelui ONJN, până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna precedentă, însuşită de administratorul societăţii, pentru jocurile de noroc tradiţionale și online sau de persoana autorizată, pentru jocurile de noroc la distanţă; 
 3. să transmită către O.N.J.N. solicitările de autoexcludere, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării, şi listele cuprinzând persoanele care, prin decizii interne ale organizatorilor, au fost declarate indezirabile, împreună cu motivele care au stat la baza acestei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii ori modificării
 4. să achite taxele administrative datorate, la data și în cuantumul stabilt de legea specială;
 5. să achite contribuţiile anuale, pentru promovarea respectării principiilor şi măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social,în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei, pentru primul an de licență iar pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.

În scopul debirocratizării şi simplificării conformării acestor cerinţe, este imperios necesară introducerea unui sistem de transmitere online, cu semnătură electronică, prin completarea unor formulare PDF inteligente.

B) În cazul Agenției Naționale de Admnistrare Fiscală (ANAF), organizatorii jocurilor de noroc sunt obligați:

I.  să declare şi să plătească, conform prevederilor OUG 77 din 2009, actualizată, taxele pentru obţinerea dreptului de a organiza şi exploata jocuri de noroc, astfel:

 1. Taxa de licenţă – se declară și plătește de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, precum și de operatori economici care desfășoară activități conexe jocurilor de noroc. Declararea şi plata taxei de licenţă se realizează anticipat, în sumă fixă, această conformare reprezentând condiție pentru intrarea în vigoare a licenței, astfel:

a) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care "> documentația a fost aprobată;

b) pentru următorii 9 ani, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent.

Declararea taxei de licență se realizează, de către toți acești contribuabili, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 66 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 536 din Declarația 100, unde se bifează faptul că această creanță bugetară are alt termen de scadență și apoi se completează valoarea, care reprezintă 98,8% din total taxă datorată;

 1. Taxa de autorizare – este datorată de către operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc,iar declararea şi plata taxelor se realizează astfel:

a) pentru jocurile de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale şi în contrapartidă), jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, jocurile de noroc la distanţă (inclusiv loto online), declararea şi plata taxei de autorizare se realizează anticipat, această conformare reprezentând condiție pentru intrarea în vigoare a autorizației de exploatare, astfel:

      i. sumele care rezultă din aplicarea procentului de 21% (cu excepția bingo tv unde procentul este de 23%), la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

ii. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, veniturile depăşesc estimările, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute, asupra veniturilor efective, cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Veniturile efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare, până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea, se va declara şi plăti până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului, pentru toată perioada de licenţiere.

Declararea taxei de autorizare se realizează, de către toți acești contribuabili, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 65 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 504 din Declarația 100, termenul de scadență este data de 25, pentru perioada de recalculare, se completează valoarea, care reprezintă 98,8% din total taxă datorată;

b) pentru jocurile de tip cazinou, cluburilor de poker și slot-machine, declararea şi plata taxei de autorizare se realizează anticipat, această conformare reprezentând condiție pentru intrarea în vigoare a autorizației, astfel:

       i. pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care "> documentaţia a fost aprobată;

      ii. pentru celelalte 11 luni - taxa se plăteşte în avans, respectiv până la data de 25 "> inclusiv, a lunii în curs pentru luna următoare.

Declararea taxei de autorizare se realizează, de către toți acești contribuabili, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 67 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 534 din Declarația 100, iar în prima lună se bifează faptul că această creanță bugetară are alt termen de scadență și apoi rămâne data de 25, pentru perioada de recalculare și se completează valoarea, care reprezintă 98,8% din total taxă datorată;

c) pentru jocurile de tip bingo în săli de joc, tombolă, festivalul de poker, jocurile de noroc temporare precum și Compania Naţională Loteria Română - pentru jocurile loto tradiționale - declararea şi plata taxei de autorizare se realizează anticipat, această conformare reprezentând condiție pentru intrarea în vigoare a autorizației, astfel:

       i. pentru tot anul, se plăteşte integral, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată iar Compania Naţională Loteria Română pentru jocurile loto tradiționale, până la data de 25 martie inclusiv, pentru anul în curs.

Declararea taxei de autorizare se realizează, de către toți acești contribuabili, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 93 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 537 din Declarația 100, se bifează faptul că această creanță bugetară are alt termen de scadență și apoi se completează valoarea, care reprezintă 98,8% din total taxă datorată;

 1. Taxa lunară – reprezentând 2%, calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, este datorată de organizatorii de jocuri de noroc online, se declară și plătește până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna precedentă, aşa cum este prevăzut în OUG 114 din 2018.

Declararea taxei lunare se realizează, de către toți acești contribuabili, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 77 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 541 din Declarația 100, pentru data de 25, se completează valoarea, care reprezintă 98,8% din total taxă datorată;

 1. Taxa de viciu – este datorată lunar de organizatorii jocurilor de noroc tip slot-machine, cu câştig nelimitat, precum și pentru videoloterie (VLT), iar declararea şi plata taxei la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, astfel:

i. pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

ii. pentru celelalte luni - până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna următoare.

Declararea taxei de viciu se realizează, de către toți acești contribuabili, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 70 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 539 din Declarația 100, se bifează faptul că această creanță bugetară are alt termen de scadență și apoi se completează valoarea, care reprezintă 98,8% din total taxă datorată;

Taxa de acces – este datorată de cei care exploatează jocuri de noroc de tip cazinou şi cluburi de poker, iar declararea şi plata taxei la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 68 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 535 din Declarația 100, pentru data de 25, se completează valoarea, reprezentând 98,8% din total taxă datorată;

5. Taxa de promovare -reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 86 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 553 din Declarația 100, se bifează faptul că această creanță bugetară are alt termen de scadență și apoi se completează valoarea, care reprezintă 98,8% din total taxă datorată;

  6. Venitul de 1%, destinat Comitetului Olimpic şi Sportiv Român,aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3, de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 - Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român din Declarația 100 se bifează faptul că această creanță bugetară are alt termen de scadență și apoi se completează valoarea, care reprezintă 1,00 % din total taxă datorată;

7. Venitul de 0,2%, destinat Comitetului Național Paralimpic, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3, de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală            552 - Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic din Declarația 100, se bifează faptul că această creanță bugetară are alt termen de scadență și apoi se completează valoarea, care reprezintă 0,20 % din total taxă datorată.

Prin adoptarea Legii 30 din 2022 un procent de 98,8% din taxele percepute, pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, precum şi din celelalte taxe prevăzute de legea specială, constituie venit la bugetul de stat iar un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al Comitetului Naţional Paralimpic.

Cu excepţia taxei de autorizare, cu regularizare lunară în funcţie de venitul realizat, a taxei speciale lunare, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online, precum şi a taxei de acces, toate celelalte taxe specifice jocurilor de noroc, au termene diferite de declarare şi plată, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc.

O copie a declaraţiilor sau orice alte modificări ale acestora precum şi a documentelor de plată aferent acestora se vor transmite către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.

II. În cazul stopajului la sursă, prevăzut de Codul Fiscal, declararea şi plata, în numele participanţilor câștigători, se realizează astfel:

1. Impozitul pentru plata premiilor promoţionale, pentru rezidenţi, se calculează prin deducerea sumei neimpozabile de 600 lei și apoi impozitarea cu 10% a sumei ce depăşeşte 600 lei iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 la poziția nr. 9 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 608 din Declarația 100.

De asemenea se depune o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022, prin Declaraţia 205;

2. Impozitul pentru plata premiilor promoţionale, pentru nerezidenţi, se calculează fără deducere, prin impozitarea cu 10% a sumei câștigate iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 la poziția nr. 20 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 637 din Declarația 100. De asemenea se depune o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022, prin Declaraţia 207;

3. Impozitul datorat, ca urmare a participării la jocurile de noroc, ca regulă generală, atât pentru rezidenți cât și nerezidenți, se calculează prin aplicarea grilei de impozitare (3%, 20% şi 40%), la baza de impozitare, iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 10 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 621 din Declarația 100. De asemenea se depune o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022 prin Declaraţia 205;

      O excepţie, de la regula generală de impozitare a câștigurilor din participarea la jocurile de noroc, atât pentru rezidenți cât și nerezidenți, este prevăzută pentru câștigurile obținute de la cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri (indiferent de modul de organizare a acestora: activități tradiționale sau activități online), prin faptul că este neimpozabilă suma de 66.750 lei, inclusiv, pentru fiecare venit brut primit, iar impozitul datorat pentru câștigurile cu o valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei. Declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până la data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția  nr. 9 și 21 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 621 și 638 din Declarația 100. De asemenea se depune o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent cf. Ordin 179 din 2022 prin Declaraţia 205.

C) În cazul Fondului Cultural Național, așa cum prevede Legea nr. 286 din 2022, organizatorii jocurilor de noroc trebuie să calculeze o cotă de 0,5% din veniturile realizate lunar iar suma datorată se plătește, către bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare, cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO58TREZ70120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 1, pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional, având cod fiscal 17966770.Declaraţia lunară, privind obligaţiile de plată către Fondul cultural naţional, este obligatorie și se va depune fie prin intermediul aplicaţiei disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro, fie prin e-mail, fax, poştă sau direct la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional din municipiul Bucureşti, situat în str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57,sectorul 1, până la data de 25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară, cf. Ordinului 2066 din 2011, actualizat cu Ordinul 2681 din 2023, al Ministrului Culturii. •   18 decembrie
 •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet