Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XLXXVI. Opinie privind practica noilor prevederi, adoptate prin OUG 82 din 2023, în activitatea jocurilor de noroc din România


Ca urmare a adoptării, de către Guvernul României, a Ordonanței de Urgență nr. 82 din 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 la data de 6 octombrie 2023, mai jos se regăsesc o serie de considerente asupra măsurilor ce trebuie luate de organizatorii de jocuri de noroc, în vederea conformării cu noile reglementări, norme intrate oficial în vigoare, în marea lor majoritate, la data la care au fost oficial publicate.

Cele mai importante modificări, adoptate în regim de urgență, cu motivația de a se asigura o „disciplină economico-financiară dar și de așezare a regulilor de impunere corelat cu potențialul fiscal al jocurilor de noroc” dar și atingerea scopului final privind „asigurarea unei dezvoltări sustenabile și strategice a pieței jocurilor de noroc” ,iar toate acestea, „constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată”, prin urmare, „se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență”, sunt sintetizate mai jos, astfel:

1) Dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc în România este acordat exclusiv persoanelor juridice înmatriculate în România sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au înregistrat un sediu permanent în România. În acest sens, pentru conformarea cu noile restricții impuse, persoanele juridice licențiate au la dispoziție un termen de 6 luni pentru realizarea tuturor diligențelor necesare, prin alegerea uneia dintre soluțiile prevăzute de lege, în vederea obținerii dreptului de a continua să organizeze și exploateze jocuri de noroc, în mod legal, în România;

2) Jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei sau, prin excepție, pot să fie exploatate în comun, de către 2 sau mai mulţi organizatori de jocuri de noroc, fiecare licenţiat potrivit legii, sau persoane juridice aflate sub control comun cu organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi potrivit legii, între care există un contract încheiat în condiţiile legii, răspunderea revenind părţilor contractante. Practic a fost eliminată posibilitatea ca jocurile de noroc să fie exploatate și de către o persoană fizică sau juridică ce nu deține legal o licență pentru tipul respectiv de joc;

3) Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc şi reclama din exterior pentru jocuri de noroc, care depăşeşte dimensiunea de 35 m2/panou/material publicitar, sunt interzise;

4) Jocurile de noroc tradiţionale se exploatează doar în locaţiile specializate, desigur după ce vor expira autorizațiile mijloacelor de joc care sunt amplasate și exploatate momentan în alte locații;

5) Acordarea dreptului de a organiza și exploata jocuri de noroc temporare, doar celor de tip cazinou, pe o perioadă de 3 luni, numai în staţiunile turistice, evident după expirarea autorizațiilor aflate în vigoare la data publicării noilor reglementări;

6) Au fost eliminate jocurile de noroc de tip slot-machine cu risc limitat, cu precizarea că după expirarea autorizațiilor valabile, la momentul publicării actului normativ, nu se vor mai putea reînnoi sau acorda autorizații noi pentru acest tip de joc;

7) Se înfiinţează pe lângă O.N.J.N. o activitate finanţată integral din venituri proprii, asigurate din contribuţiile organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi, cu următoarele contribuţii anuale:

a) organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi din clasa I - 500.000 euro anual;

b) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă licenţiate din clasa II - 15.000 euro anual;

c) jocurile la distanţă monopol de stat clasa III - 100.000 euro anual;

d) organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi, după cum urmează:

- pentru jocurile loto: 200.000 euro anual;

- pentru jocurile de videoloterie: 100 euro pentru fiecare aparat anual;

- pentru pariurile mutuale: 50.000 euro anual;

- pentru pariurile în cotă fixă: 200.000 euro anual;

- pentru pariurile în contrapartidă: 100.000 euro anual;

- pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 4.000 euro anual pentru fiecare    masă de joc;

- pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 5.000 euro anual pentru fiecare club;

- pentru jocurile tip slot-machine se va aplica etapizat, după cum urmează:

 • 100 de euro anual, pentru fiecare slot autorizat, proporţional cu perioada de timp rămasă după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, pentru anul 2023;
 • 300 euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul anului 2024;
 • 500 euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul anului 2025 şi următorii ani;

- pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 5.000 euro anual;

- pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 500.000 euro anual.

Prin faptul că termenul de plată, pentru aceste contribuții, este stabilit de lege, astfel: pentru primul an calendaristic de acordare a licenţei, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei, iar pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an calendaristic, rezultă că pentru organizatorii de jocuri de noroc sau activități conexe, care dețin licențe valabile, la data de 6 octombrie 2023, termenul de plată, pentru nivelul nou al contribuțiilor, nu poate depăși data de 25 ianuarie 2024. Aici avem un paradox, reprezentat de faptul că cei care vor obține licență, în anul 2023, sunt obligați ca în termen de 10 zile de la data aprobării documentației, să achite noile niveluri de contribuție, indiferent de perioada de licențiere rămasă până la sfârșitul anului, cu excepția activității de slot-machine, care trebuie să plătească  100 de euro anual, pentru fiecare slot autorizat, proporţional cu perioada de timp rămasă până la finele anului 2023.

8) Se instituie obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către O.N.J.N. a unui registru public, accesibil online, care va cuprinde:

a) denumirea comercială şi numele firmei, pentru operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi reglementate de actul normativ;

b) adresa sediului operatorului;

c) adresa fiecărui spaţiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locaţia respectivă;

d) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licenţiat/autorizat pentru respectivul operator;

9) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să nu permită accesul în incinta locaţiilor în care se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc persoanelor autoexcluse şi indezirabile care se regăsesc în baza de date privind persoanele autoexcluse şi indezirabile, creată, gestionată şi actualizată permanent de către O.N.J.N., bază de date la care organizatorii de jocuri de noroc au acces în timp real. Solicitările de autoexcludere pot fi depuse la O.N.J.N. sau la organizatorii de jocuri de noroc. Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia de a transmite către O.N.J.N. solicitările de autoexcludere, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării, şi listele cuprinzând persoanele care, prin decizii interne ale organizatorilor, au fost declarate indezirabile, împreună cu motivele care au stat la baza acestei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii ori modificării. Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispoziţiilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc, pentru persoane fizice, se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Până la operaţionalizarea acestei baze de date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2024, organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia de a nu permite accesul în incinta locaţiilor, în care se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, persoanelor care au formulat în scris solicitări de autoexcludere;

10)Declararea și plata taxei de autorizare devine lunară și pentru cazinouri, cluburi de poker sau slot-machine cu mențiunea că aceste operațiuni trebuie să fie realizate  în avans, pentru luna următoare dar și cu posibilitatea de a beneficia de o bonificație de 10% dacă efectuează plata pentru întregul an, în avans, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată. Desigur și aceste modificări pot să fie puse în practică doar pentru autorizațiile obținute după publicarea noilor reglementări;

11)În spaţiile în care se desfăşoară activitatea de tip slot-machine, inclusiv în agențiile de pariuri,  ca activitate principală, nu se pot desfăşura activităţi comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice de către organizator sau un terţ. Se poate desfăşura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută în ordonanţa de urgenţă, dacă aceasta respectă condiţiile de licenţiere şi autorizare. Locaţia în care se desfăşoară acest tip de activitate nu poate să aibă intrare comună cu un spaţiu în care se comercializează băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o locaţie de acest tip şi un spaţiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uşi de comunicare între cele două tipuri de spaţii;

12)Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip «jack-pot» prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «mistery», sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «progresiv». Organizatorii sistemelor de tip «jack-pot», pentru fiecare sistem, solicită la O.N.J.N. modificarea Regulamentului de joc, anterior începerii exploatării activităţii, iar în cadrul Regulamentului de joc trebuie să descrie parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum şi valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea mijloacelor de joc, pentru care deţin autorizaţie de exploatare, anterior realizării operaţiunii şi pot proceda la mutarea acestora numai în baza avizului O.N.J.N. Pentru organizarea sistemului de tip «jack-pot» este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii minime: acelaşi sistem de conectare online a mijloacelor de joc, având acelaşi protocol de comunicare, software specializat şi algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum şi obligativitatea ca rezultatul din sistemul de «jack-pot» să fie transferat automat în poziţia credit a maşinii de joc;

13) Garanțiile se pot constitui prin:

a) consemnare de mijloace băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;

b) scrisoare/scrisori de garanţie bancară emisă/emise de o societate bancară. În conţinutul acesteia emitentul va menţiona expres că se angajează irevocabil şi necondiţionat, renunţând expres la beneficiul discuţiunii, opoziţiunii şi diviziunii, să achite obligaţiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.

c) poliţă de asigurare de garanţie emisă de o societate de asigurare cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori un stat din Confederaţia Elveţiană.

14)  Nivelul garanţiilor, pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor organizatorilor de jocuri de noroc, este următorul:

A. pentru activitatea de jocuri de noroc tradiţionale, cu excepţia cazinourilor:

 • pentru anul 2024 se calculează în funcţie de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:


Nivel venituri calculate conform art. 11

Garanţie

Până la 5.000.000 euro/an

500.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an

800.000 euro

Peste 20.000.001 euro

1.000.000 euro


 • de la 1 ianuarie 2025 garanţia este de 1.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;

 

B. 3.000.000 euro pentru activitatea de tip cazinou joc tradiţional;

 

C. pentru activitatea de jocuri de noroc online, cu excepţia cazinourilor online:

 • pentru anul 2024 se calculează în funcţie de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:


Nivel venituri calculate conform art. 11

Garanţie

Până la 5.000.000 euro/an

500.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an

1.000.000 euro

Peste 20.000.001 euro

2.000.000 euro


 • de la 1 ianuarie 2025 garanţia este de 2.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;

 

4) pentru activitatea de tip cazinou online:

 • pentru anul 2024 se calculează în funcţie de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:


Nivel venituri calculate conform art. 11

Garanţie

Până la 5.000.000 euro/an

1.000.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an

2.000.000 euro

Peste 20.000.001 euro

5.000.000 euro


 • de la 1 ianuarie 2025 garanţia este de 5.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;

 

15)Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine şi pentru videoloterie (VLT) sunt stabilite la un nivel de 500 euro/post autorizat/an iar declararea și plata se realizează lunar, astfel:

a) pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

b) pentru celelalte 11 luni - până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna următoare;

16)  Valoarea în lei, atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât şi a garanţiilor, stabilite în moneda euro, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent momentului exigibilităţii plăţii, aşa cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. •   09 noiembrie
 •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet