Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XLXXIV. Proiecte de lege care propun închiderea jocurilor de noroc tradiționale din România


La reluarea sesiunilor parlamentare din toamna acestui an, Parlamentul - „organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării” - urmează să decidă asupra celor 12 proiecte de lege, aflate spre dezbatere la cele două camere ale parlamentului, în diferite stadii, dar care vizează, dacă vor fi aprobate,dispariția jocurilor de noroc tradiționale din România.

Vom urmări mai departe, prevederile, stadiul, precum și drumul pe care l-au parcurs până acum aceste inițiative legislative, de la momentul de depunere și până la încheierea sesiunii parlamentare din iunie 2023. În expunerile de motive, ale inițiatorilor, nu se face trimitere directă la închiderea acestor activități, ba mai mult susțin, fără argumente, că scopul urmărit ar fi reprezentat de dorința politicienilor de stabilire a unor noi restricții pentru diminuarea efectului jocurilor de noroc asupra tinerilor precum și din necesitatea de reducerea   dependenței participanților față de jocurile de noroc, chiar dacă această activitate este definită ca o activitate de divertisment și distracție.      

I. Proiectele de lege, aflate la Senat, ca primă cameră sesizată:

1. Proiectul de lege, inițiat și depus de reprezentanți exclusiv ai grupului parlamentar AUR, aflat sub numărul de înregistrare L 412/2023, vizează activitatea cazinourilor și activitatea de tip slot-machine, organizate și exploatate tradițional. 

Proiectul de lege depus prevede faptul că aceste tipuri de activități se pot exploata doar în stațiuni de interes național sau local dar, prin excepție, slot-machine pot să fie exploatate și în alte locații condiționat de faptul că miza maximă să nu fie mai mare de 0,50 euro. 

Această inițiativă legislativă se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului, în procedură de urgență, fiind solicitate avize de la două comisii și apoi depunerea unui Raport comun de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări iar termenul de depunere al raportului este data de 06.09.2023. Guvernul României nu și-a exprimat poziția față de acest proiect de lege. 

Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot, urmează să fie adoptată tacit, la 38 de zile de la reluarea activității Senatului;


2. Proiectul de lege, inițiat și depus de reprezentanții grupului parlamentar USR, aflat sub numărul de înregistrare L 406/2023. Proiectul de lege vizează partenerii, acționarii semnificativi, membrii echipei manageriale și ai corpului de control al organizatorului licențiat, proprietarul sau chiriașul unui local în care se desfășoară jocuri de noroc, angajații operatorului de jocuri de noroc precizând faptul că aceștia nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relație de interdependență. De asemenea membrii Comitetului de Supraveghere al ONJN nu pot participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private. 

Această inițiativă legislativă se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului, în procedură normală, fiind solicitat punct de vedere de la guvern și solicitare Raport comun de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări iar termenul de depunere al raportului este data de 12.09.2023. 

Guvernul României nu și-a exprimat poziția față de acest proiect de lege. Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot, urmează să fie adoptată tacit, la 38 de zile de la reluarea activității Senatului;

3. Proiectul de lege, aflat în dezbatere la Senat, sub numărul L312/2023, susținut în mass- media de Alfred-Robert Simonis - deputat PSD, președinte interimar al Camerei Deputaților – purtând  semnătura a 135 parlamentari PSD, care are următoarele prevederi:

a) Interzicerea în incinta locațiilor de jocuri de noroc a persoanelor autoexcluse sau indezirabile;

b) Spațiul propus spre autorizare să fie situat la cel mult 50 m de limita teritorială a orașului/municipiului ori a comunei, inclusiv a municipiului București, astfel cum este prevăzută la art. 95 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) Solicitanții trebuie să dețină avizul de amplasament, eliberat de consiliul local al unității administrativ teritoriale competente. Conținutul avizului și procedura de obținere a acestuia se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a legii;

d) Spațiul propus spre autorizare nu este situat la mai puțin de 300 m de un așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, un așezământ de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în incinta acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce Ia obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.);

e) În localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori nu se poate acorda autorizație de exploatare a jocurilor de noroc;

f) Aceste prevederi nu se aplică spațiilor în care se desfășoară jocurile loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri;

g) Anterior începerii activității pe raza unei localități, operatorul economic licențiat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență va informa, în termen de 5 zile, prin adresă, autoritatea administrației publice locale competente despre începerea activității, comunicându-i data începerii activității și transmițându-i copii de pe licența și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condițiile referitoare la regulamentele de joc și regulamentele interne în vederea acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și obligațiile care le revin organizatorilor în vederea menținerii valabilității acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

h) De la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, operatorii de jocuri de noroc licenţiaţi au obligația de a se conforma noilor prevederi;

i) În termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 111/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009.

Această inițiativă legislativă se află pe ordinea de zi a Senatului, în procedură normală, cu Raportul comun depus de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări cu mențiunea că guvernul nu susține adoptarea acestui proiect de lege. Amendamentele aprobate și care însoțesc Raportul prevăd: • Faptul că licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă în funcție de numărul de locuitori, dovedit prin adeverință eliberată de autoritatea administrației publice locale, astfel încât să existe cel mult un punct de lucru la 20.000 de locuitori; 
 • Documentele organizatorilor trebuie să ateste existența, ca obiect unic de activitate, organizarea de jocuri de noroc; 
 • La solicitarea autorizațiilor de exploatare organizatorul trebuie să facă dovada că spațiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 de m a unităților și instituțiilor de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestora, a unor locuri de joacă pentru copii definite ca orice spațiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, a parcurilor, a unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.);
 • Pentru jocurile tip slot-machine, numărul maximum de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic într-o locație este de 20 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiași locații sau în locații diferite. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locație, este de: (i)sala de jocuri - maximum 20 slot-machine pentru municipiul București, maximum 15 slot-machine în alte locații din municipii și orașe, altele decât municipiul București și maximum 10 în locațiile din comune. În spațiile în care se desfășoară acest gen de activitate ca activitate principală se pot desfășura doar activități economice de tip bar, restaurant și inclusiv cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Pentru această categorie se va acorda autorizație clasa A, conform pct. I subpct. II din anexă; (ii)maximum trei aparate electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, pentru spațiile în care se desfășoară alte activități cu caracter economic, amplasarea, organizarea și exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locației numai de către un singur organizator. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa B, conform punctului I subpunctul II din anexa la prezenta ordonanță de urgență; (iii)maximum cinci slot-machine, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariuri. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului I subpunctul II de la anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență;    (iv) maximum 20 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc jack-pot, în situația în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puțin două locații; (v) maximum două terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate și la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc; (vi) maximum două slot-machine, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc definite la art. 10, alin, (1) litera p). Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului I subpunctul II din prezenta ordonanță de urgență.


Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot, urmează să fie adoptată tacit, la 3 zile de la reluarea activității Senatului;

4. Proiectul de lege, inițiat și depus de reprezentanți exclusiv ai grupului parlamentar USR, aflat sub numărul de înregistrare L 401/2023, vizează:  publicitatea pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, este însoțită de prezența alternativă a unuia dintre următoarele mesaje: Familie, viață socială, bunăstare: ești gata să riști totul?  sau: Jocurile de noroc implică riscuri: îndatorare, dependență, singurătate. Formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depășesc, în mod individual, pentru un material publicitar aferent unui singur operator de jocuri de noroc licențiat, o suprafață totală de 30 de metri pătrați. Se interzice promovarea de premii în bani sau bunuri materiale prin formele de publicitate exterioară. În sensul prezentei legi, prin forme de publicitate exterioară se înțeleg elementele de tipul panourilor publicitare sau structurilor publicitare care sunt amplasate în zone publice, inclusiv pe diverse construcții sau clădiri. Această inițiativă legislativă se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului, în procedură normală, fiind solicitat punct de vedere de la guvern și solicitare Raport comun de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări iar termenul de depunere al raportului este data de 12.09.2023. Guvernul României nu și-a exprimat poziția față de acest proiect de lege

Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot, urmează să fie adoptată tacit, la 38 de zile de la reluarea activității Senatului;

5. Proiect de lege depus la Senat sub numărul L 407/2023 susținut de parlamentari USR, pentru modificarea Anexei la OG 99 din 2000, în care se prevede includerea jocurilor de noroc pe lista activităților pentru care este necesară obținerea autorizațiilor de funcționare de la autoritățile publice locale. Această inițiativă legislativă se află în lucru, la comisiile permanente ale Senatului, în procedură normală, fiind solicitat punct de vedere de la guvern și solicitare Raport comun de Comisia economică, industrii şi servicii alături de Comisia pentru antreprenoriat și turism iar termenul de depunere al raportului este data de 12.09.2023. Guvernul României nu și-a exprimat poziția față de acest proiect de lege

Dacă această propunere legislativă nu ajunge la procedura de vot urmează să fie adoptată tacit la 38 de zile de la reluarea activității Senatului;


II. La Camera Deputaților, cameră decizională, au fost transmise de Senat, spre dezbatere:

1. PL-x 166/2023, primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare PSD, PNL și USR sub numărul L 859/2022

Proiectul de lege, adoptat la Senat, a intrat în dezbatere la Camera Deputaților în procedură de urgență și are următoarele prevederi, așa cum au fost adoptate de Senat: la solicitarea autorizației de exploatare organizatorul este obligat să facă dovada că spațiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali a unităților și instituțiilor de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestora, unor locuri de joacă pentru copii definite ca orice spațiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, unor instituții de credit sau unor instituții financiare nebancare, unor așezăminte de cultură, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepțional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură și altele de acest fel, cu condiția să fie asigurate cumulativ următoarele condiții: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activități și să poată fi restricționat total accesul minorilor; Se interzice desfășurarea de jocuri de noroc prin mijloace de joc de tip slot-machine de către persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu au la sediile sociale sau secundare autorizate activități de jocuri de noroc și pariuri, clasa CAEN 9200, cu obligația de conformare în timp de un an. Guvernul a transmis că nu susține adoptarea acestui proiect de lege

Sunt solicitate avize de la: 
 • Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale, singura comisie care a avizat acest proiect de lege; 
 • Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; 
 • Comisia pentru antreprenoriat şi turism. 
De asemenea se solicită Raport de la:
 • Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; 
 • Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
 • Comisia pentru industrii şi servicii; d) Comisia pentru învăţământ;   
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; 
 • Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termenul depășit pentru  depunerea raportului a fost data de 05.04.2023.
2. PL-x 135/2023 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare PSD, PNL și USR sub numărul L 37/2023. 
Proiectul de lege, adoptat la Senat, are următoarele prevederi: 
2.1. Cu referire la completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002: Comunicarea comercială audiovizuală pentru activitățile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art.10, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, este interzisă în intervalul orar 06:00 - 23:00. Se interzice orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru activitățile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art. 10, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009, desfășurate de operatori nelicențiați conform legii aplicabile. Se interzice orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru activitățile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009, prezentate sau recomandate de personalități ale vieții publice, culturale, științifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrității lor, pot încuraja activitățile de jocuri de noroc și pariuri sportive. Prin excepție sunt permise inserturile grafice, respectiv reprezentarea, statică sau în mișcare, cu sau fără sunet, a mărcii, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, a siglei sau a altui simbol prin care se identifică titularul mărcii, al siglei sau al simbolului ori imaginea unui produs reprezentativ al acestuia, dacă acestea sunt efectuate în timpul transmisiunilor sportive în direct. În orice situație, aceste inserturi grafice vor fi însoțite de mesajul „Fii responsabil". Orice formă de comunicare comercială se va desfășura cu respectarea prevederilor din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare;  
2.2. Cu privire la  completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea: Se interzice publicitatea care favorizează apariția și instalarea dependenței de jocurile de noroc;Publicitatea pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art.10, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, nu este permisă în condițiile în care: a) nu este însoțită de mesajul „Fii responsabil” și nu menționează interdicția participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani; b) poate încuraja în mod direct sau indirect minorii și adolescenții să participe la jocuri de noroc. Difuzarea de publicitate la jocurile de noroc în programele audiovizuale se realizează conform prevederilor Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare. Formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depășesc, în mod individual, pentru un material publicitar aferent unui singur operator de jocuri de noroc licențiat, o suprafață totală de 30 de metri pătrați. Se interzice promovarea de premii în bani sau bunuri materiale prin formele de publicitate exterioară. În sensul prezentei legi, prin forme de publicitate exterioară se înțeleg elementele de tipul panourilor publicitare sau structurilor publicitare care sunt amplasate în zone publice, inclusiv pe diverse construcții sau clădiri. Monitorizarea respectării prevederilor de mai sus este atribuită Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Încălcarea prevederilor prevăzute în Legea 148/2000 se sancționează cu amendă de la 10.000 Iei la 50.000 lei iar aceste contravenţii se constată şi se sancţionează, la sesizarea persoanelor prejudiciate ori a asociaţiilor de consumatori sau din oficiu, de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. 


3. PL- x 197/2023 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare USR și unul de la PNL sub numărul L 50/2023. 

Proiectul de lege a intrat în dezbatere, la Camera Deputaților, în procedură de urgență, după ce a fost respins  la Senat și are următoarele prevederi, conform inițiatorilor: 

Reclama și publicitatea stradală sau orice alte activități de marketing pentru jocurile de noroc în spații publice deschise, pe panouri publicitare, clădiri, copertine sau orice alte tipuri de afișaj, sunt interzise. Este interzisă și publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane. Prin spațiu public deschis, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege orice loc în aer liber care, prin natura sau destinația lui, este accesibil publicului. Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se vor face cu respectarea principiilor prevăzute. Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum și orice act prin care se modifică valoarea contractului vor fi comunicate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de către organizatorul de jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii. 

Nu intră sub incidenta prezentului articol contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entitățile sau federațiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din urmă obligația de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport. Organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc. În cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea activităților de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului. Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate menționate și va fi achitată către bugetul de stat până Ia data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăți periodice către prestator, obligația de plată a taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică. Suma datorată se calculează de către plătitorii de taxe și se declară, până la termenul de plată, în declarația fiscală depusă la organul fiscal competent. Modelul și conținutul declarației se aprobă prin ordin al, președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Pentru contractele de publicitate aflate în derulare, taxa prevăzută se declară și se plătește în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului. Reclama, publicitatea sau orice alte activități de marketing privind jocurile de noroc în spații publice deschise sau pentru care nu există licență și autorizație, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională și, după caz, retragerea licenței. 

Sunt solicitate avize de la: De asemenea se solicită Raport de la: 4. PL- x 381/2023 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare USR și doi de la minorități, sub numărul L 257/2023. 

Proiectul de lege a intrat în dezbatere la Camera Deputaților, în procedură normală, după ce a fost respins  la Senat, are următoarele prevederi, conform inițiatorilor:  Spațiul propus nu este situat în unitățile administrativ-teritoriale cu populație de sub 5.000 de locuitori. În aceste unități administrativ teritoriale nu pot fi exploatate nici jocuri de tip slot-machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat; Spațiul propus nu este situat într-o clădire rezidențială sau într-o clădire cu destinație mixtă, definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Spațiul propus se află Ia cel puțin 300 de metri de o altă locație specializată în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc; Prevederile de mai sus se aplică în termen de un an de Ia intrarea în vigoare a prezentei legi.

Sunt solicitate avize de la: 


 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităţilor naţionale, comisie care a avizat negativ acest proiect de lege; 
 • Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; 
 • Comisia pentru antreprenoriat şi turism. 
De asemenea se solicită Raport de la: 
 • Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; 
 • Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;   
 • Comisia pentru industrii şi servicii; 
 • Comisia pentru învățământ; 
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;    
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul depășit, pentru  depunerea raportului, a fost data de 19.06.2023 iar de la Guvernul României nu a fost atașat vreun punct de vedere cu referire la acest proiect de lege.

5. Pl-x 536 din 2022, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc , primit de la Senat, sub numărul L 482/2022. Proiectul de lege a intrat în dezbatere la Camera Deputaților, în procedură normală, după ce a fost adoptat, fără amendamente, la Senat iar ordonanța, care este în vigoare, prevede majorarea substanțială a tuturor taxelor privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc precum și cele aferente activitățile conexe acestora.Sunt solicitate avize de la: 


 • Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, comisie care a avizat pozitiv acest proiect de lege;               
 • Comisia pentru industrii şi servicii, comisie care a avizat pozitiv acest proiect de lege;   
 • Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, comisie care a avizat negativ acest proiect de lege. De asemenea se solicită Raport de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Termenul depășit, pentru  depunerea raportului, a fost data de 18.10.2022.

6. PL- x 338/2020 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de un parlamentar neafiliat, sub numărul L 212/2020. Proiectul de lege a intrat în dezbatere la Camera Deputaților, în procedură normală, după ce a fost respins  la Senat, are următoarele prevederi, conform inițiatorului:  intrarea în spațiul propus pentru activitatea de tip slot-machine nu este situată la o distanță mai mică de 200 m față de intrarea în unitatea, instituția de învățământ, spațiul destinat educației și formării profesionale sau unitatea care oferă educație extrașcolară din cadrul învățământului preuniversitar, respectiv spațiul propus pentru activitatea de tip       slot-machine nu este situat in incinta unui condominiu.Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi își continuă activitatea până la data expirării autorizației. Se solicită Raport de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Termenul depășit, pentru  depunerea raportului, a fost data de 16.06.2020 iar Guvernul României nu susține adoptarea acestui proiect de lege.

7. PL- x 559/2019 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități și neafiliați, sub numărul L 397/2019. Proiectul de lege a intrat în dezbatere la Camera Deputaților, în procedură normală, după ce a fost adoptat tacit  la Senat, are următoarele prevederi, conform inițiatorilor:  Acțiunile de promovare, constând în reclamă, publicitate sau activități specifice de marketing nu trebuie să fie atractive pentru minori sau să fie asociate în orice fel cu aceștia. Spoturile publicitare privind jocurile de noroc sunt interzise pe timpul zilei, iar difuzarea acestora este permisă numai începând cu ora 23. Reclama și publicitatea stradală de mari dimensiuni pentru jocurile de noroc, precum și expunerea premiilor în afara incintelor sunt interzise. Totodată, se reduce vizibilitatea sălilor de jocuri de noroc prin renunțarea la semnalele luminoase și sonore care pot fi vizibile din afara incintelor. Spațiul propus trebuie situat la o distanță de cel puțin 200 de metri față de unitățile de învățământ preșcolar, primar, secundar, postliceal și orice alte forme de școlarizare care fac parte din învățământul preuniversitar; Spațiul propus, dacă se află la parterul unei clădiri cu destinația de locuințe, trebuie să prevadă cel puțin o intrare separată de singura intrare prin care se face accesul la imobil sau la alte locații de interes în proximitatea cărora acesta este amplasat; Dacă există mai multe intrări prin care se face accesul la imobil sau la alte locații de interes în proximitatea cărora acesta este amplasat ori dacă spațiul propus se află la etajul unei clădiri cu destinația de locuințe, nu este obligatoriu să se prevadă o intrare separată; Dacă spațiul propus se află la demisolul unei clădiri cu destinația de locuințe și structura imobilului permite să se facă o intrare separată de singura intrare prin care se face accesul la imobil sau la alte locații de interes în proximitatea cărora acesta este amplasat, este obligatoriu să se prevadă cel puțin o intrare separată; Spațiile exterioare special destinate fumătorilor cu care, dacă este cazul, este dotat spațiul propus pentru desfășurarea activității, trebuie să fie situate în cel puțin 10 metri față de intrarea principală în imobil sau în alte locații de interes, în cazul în care spațiul propus se află la parterul sau demisolul unei clădiri cu destinația de locuințe. Documentele prin care se anulează, se revocă sau se suspendă licențele de organizare și autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc trebuie transmise și înregistrate de îndată la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Să afișeze în loc vizibil postere și mesaje de informare a clienților asupra pericolului dezvoltării de probleme și dependențe de joc, în fiecare cameră din fiecare locație în care sunt exploatate jocuri de noroc. În cazul operatorilor de jocuri de noroc la distanță, să se deschidă un banner virtual informativ la vizitarea platformei web de jocuri de noroc. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc comunică tuturor operatorilor de jocuri de noroc conținutul informațional minimal obligatoriu și condițiile de afișare, redactare și amplasare a mesajelor și posterelor de informare.  Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi, își continuă activitatea până la data expirării autorizației în curs, când pot solicita acordarea autorizației de exploatare, făcând dovada reamplasării mijloacelor de joc în spații/locații care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta lege. Dacă operatorul economic își desfășura activitatea în acel spațiu încă dinaintea înființării unităților de învățământ preșcolar, primar, secundar, postliceal și orice alte forme de școlarizare care fac parte din învățământul preuniversitar, acesta nu este obligat să își schimbe locația, ci își poate continua activitatea până la data expirării autorizației în curs, cu posibilitatea de reînnoire a acesteia o singură dată.

Se solicită Raport suplimentar de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termenul depășit, pentru  depunerea raportului, a fost data de 28.05.2021 iar Guvernul României nu este de acord cu adoptarea acestui proiect de lege. •   14 septembrie
 •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet