Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XVIII. Calculul, declararea si plata taxei lunare pentru jocurile de noroc online

Organizatorii de jocuri de noroc online au obligaţia de a plăti o taxă lunară specială, instituită prin OUG 114 din 2018, reprezentând 2% din totalul taxelor de participare încasate lunar.

Taxa, menționată mai sus, calculată lunar, se declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost  încasate taxele de participare.

Modalitatea de calcul este stabilită prin Ordinului 38 din 2019, al preşedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, astfel:

¾    Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online au obligaţia de a plăti o taxă lunară care se calculează prin aplicarea procentului de 2% la totalul taxelor de participare încasate lunar;

¾    Baza lunară impozabilă, definită prin acest ordin, asupra căreia se aplică procentul de 2%, este reprezentată de valoarea oricărui transfer din contul bancar sau similar al jucătorilor în conturile de joc ale acestora de pe platforma de joc;

¾    Taxa menţionată se calculează, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare încasate lunar;

¾    Se modifică Anexa nr. 8 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 pentru punerea de acord a acestei declarații cu noile prevederi legale. 

Modalitatea de declarare şi plată a taxei a fost stabilită prin Ordinul nr. 426, din 20 februarie 2019, privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016.

În mod practic, reprezentanții organizatorilor de jocuri de noroc online, așa cum prevede Ordinului 587 din 2016, modificat și completat prin Ordinul 426 din 2019, vor completa și depune  Declaraţia 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost  încasate taxele de participare,  prin inscrierea sumelor prevăzute în Anexa 3, la nr. 77 din Nomenclator, respectiv, prin inserarea taxei datorate la obligaţia fiscală 541 din declarația menționată mai sus.

Tot în scopul punerii în executare a prevederilor OUG 114 din 2018, ONJN a emis și publicat Ordinul nr. 35 din 10 ianuarie 2019, pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu şi a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi- pentru contribuţia anuală prevăzută de lege:

- organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi clasa I - 5.000 euro/an;

- persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă licenţiate clasa II - 1.000 euro/an;

- organizatorii de jocuri de noroc la distanţă monopol de stat clasa III - 5.000 euro/an;

- organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi - 1.000 euro/an.

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc aplică procedura de notificare a operatorilor economici licenţiaţi, care datorează contribuţia prevăzută de lege anual, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului. Termenul, pentru plata sumelor stabilite, este 15 decembrie a fiecărui an iar pentru operatorii care au obţinut licenţă după această dată termenul de plată îl constiuie data obţinerii licenţei.

Se constată o necorelare a termenelor de plată, cel din lege, prevăzut pentru 15 decembrie a fiecărui an și termenul care rezultă din faptul că ONJN aplică procedura de notificare a operatorilor economici licenţiaţi, care datorează contribuţia prevăzută de lege anual, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului legal, obligând practic operatorii economici să platească sumele datorate inainte de scadența prevăzută de lege.

 Acest fapt rezultă din Anexa 2, la Ordinul 35 din 2019, unde la art. 9 si 10 se prevede:

Art. 9

În termen de 5 zile de la comunicarea Notificării - titlu executoriu, operatorii economici vor vira sumele datorate în contul deschis la Trezoreria Statului indicat în notificare, în conformitate cu prevederile art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Art. 10

Neachitarea creanţei bugetare în termen de 5 zile lucrătoare de la primire atrage după sine punerea în aplicare a titlului executoriu şi dă dreptul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc să procedeze la executarea silită fără nicio altă somaţie.  •   09 aprilie
  •   Anchidim Zăgrean