Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XVI. Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc


Recent au fost aduse o serie de modificări şi completări reglementarilor speciale ale activităţii de jocuri de noroc, precum şi activităţilor conexe acestora.

Astfel, în Monitorul Oficial  nr.116 din 29 decembrie 2018, a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

În esenţă, modificările și completările aduse se referă la:

1. Se instituie, începând cu data de 01.01.2019, o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, pentru organizatorii de jocuri de noroc online, care se calculează, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. Modalitatea de calcul al taxei se stabileşte prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc iar modalitatea de declarare şi plată se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2. Se înfiinţează pe lângă O.N.J.N. o activitate finanţată integral din venituri proprii, pentru promovarea respectării principiilor şi măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social. Veniturile proprii se constituie din contribuţiile organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi, cu următoarele contribuţii anuale:

  • organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi clasa I - 5.000 euro anual;
  • persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă licenţiate clasa a II-a - 1.000 euro anual;
  • jocurile la distanţă monopol de stat clasa III - 5.000 euro anual;
  • organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi - 1.000 euro anual.

Veniturile proprii au natura juridică unei creanţe bugetare şi se execută conform prevederilor Codului de procedură fiscală, pe baza notificării O.N.J.N. ce reprezintă titlu executoriu.

Veniturile activităţii proprii se utilizează pentru prevenirea dependenţei de jocuri de noroc şi vor fi alocate pentru activităţile şi programele de protecţie a tinerilor şi a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratamentul dependenţei de jocuri de noroc, realizarea promovării şi publicităţii responsabile, soluţionarea promptă şi eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc şi un jucător, sub condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.;

3. Au fost abrogate prevederile privind bonificaţiile de 10 % acordate pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc;

4. A fost majorată taxa de autorizare anuală, la mijloacele de joc de tip slot-machine, jocuri tradiţionale cu câştig nelimitat, de la 2.600 euro la 3.600 euro, la care se adaugă şi taxa anuală de viciu, de 400 euro;

5. Au fost eliminate alocările speciale anuale, cu viramente lunare, ce urmau să fie stabilite  prin legea bugetului de stat, pentru: Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic şi pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare al spitalelor.

6. Se prevede ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc să notifice operatorii economici care au derulat activitate în perioada 2015-2018 şi care datorează contribuţia privindFondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, prevăzută de lege pe această perioadă, să o achite în contul deschis la Trezoreria Statului, indicat în notificare, în termen 5 zile de la primirea notificării.  •   09 ianuarie
  •   Anchidim Zăgrean