Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XLXX. Proceduri administrative și fiscale 2023 în activitatea jocurilor de noroc


În anul 2023 organizatorii jocurilor de noroc sunt nevoiți să ia o serie de măsuri administrative, financiare sau fiscale, de conformare practică, ca urmare a obligației de punere în executare a prevederilor legale actualizate, respectiv OUG 77 din 2009, Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală precum și cele din Legea nr. 286 din 2022, iar o sinteză a acestora arată astfel:

A)    În cazul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN),  organizatorii jocurilor de noroc trebuie:

1) să depună o declaraţie lunară, în care să evidenţieze veniturile din jocuri de noroc, sub forma unui formular-tip, cf. Ordinului 179 din 2018 al Preşedintelui ONJN, până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna precedentă, însuşită de administratorul societăţii, pentru jocurile de noroc tradiţionale și online, sau de o persoană autorizată, pentru jocurile de noroc la distanţă;

2) să achite taxele administrative datorate, la data și în cuantumul stabilt de legea specială;

3) să achite contribuţiile anuale, pentru promovarea respectării principiilor şi măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social,în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei, pentru primul an de licență, iar pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.

În scopul debirocratizării şi simplificării acestor cerinţe, este imperios necesară introducerea unui sistem de transmitere online, cu semnătură electronică, prin completarea unor formulare PDF inteligente.

B) În cazul Agenției Naționale de Admnistrare Fiscală (ANAF), organizatorii jocurilor de noroc sunt obligați:

I. să declare şi să plătească, conform prevederilor OUG 77 din 2009, actualizată, taxe pentru obţinerea dreptului de a organiza şi exploata jocuri de noroc, astfel:


  1. Taxa de licenţă – pentru organizarea jocurilor de noroc, (inclusiv taxa de licenţă pentru activităţi conexe jocurilor de noroc), iar declararea şi plata taxei de licenţă se realizează anticipat, în sumă fixă, reprezentând condiție pentru intrarea în vigoare a licenței - la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 66 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 536 din Declarația 100, reprezentând 98,8% din total taxă datorată;
  2. Taxa de autorizare – pentru exploatarea jocurilor de noroc - iar declararea şi plata taxei se realizează astfel:

a) Anticipat, în sumă fixă, pentru intrarea în vigoare a autorizației, la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016  al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 67 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 537 din Declarația 100, reprezentând 98,8% din total taxă datorată;

b) Regularizare lunară, în funcţie de venitul realizat, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna precedentă, pentru menținerea valabilității autorizației, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 65 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 504 din Declarația 100, reprezentând 98,8% din total taxă datorată;

3. Taxa lunară - calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna precedentă, aşa cum este prevăzut în OUG 114 din 2018, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 77 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 541 din Declarația 100; 

4. Taxa de viciu - pentru jocurile de noroc tip slot-machine cu câştig nelimitat iar declararea şi plata taxei la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 70 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 539 din Declarația 100, reprezentând 98,8% din total taxă datorată;

5. Taxa de acces - pentru cazinouri şi cluburile de poker iar declararea şi plata taxei la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 68 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 535 din Declarația 100, reprezentând 98,8% din total taxă datorată; 

6.Taxa de promovare -reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 77 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 541 din Declarația 100, reprezentând 98,8% din total taxă datorată;

  7. Venitul de 1%, destinat Comitetului Olimpic şi Sportiv Român,aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3, de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 - Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român din Declarația 100;

8. Venitul de 0,2%, destinat Comitetului Național Paralimpic, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3, de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 552 - Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic din Declarația 100.

Prin adoptarea Legii 30 din 2022 un procent de 98,8% din taxele percepute, pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, precum şi din celelalte taxe prevăzute de legea specială, constituie venit la bugetul de stat iar un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al Comitetului Naţional Paralimpic.

Cu excepţia taxei de autorizare, cu regularizare lunară în funcţie de venitul realizat, a taxei lunare, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online precum şi a taxei de acces, toate celelalte taxe, specifice jocurilor de noroc, au termene diferite de declarare şi plată, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc.

O copie a declaraţiilor sau orice alte modificări ale acestora precum şi a documentelor de plată aferent acestora se vor transmite către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.

II. În cazul stopajului la sursă, prevăzut de Codul Fiscal, declararea şi plata, în numele participanţilor câștigători, se realizează astfel:

1. Impozitul pentru plata premiilor promoţionale, pentru rezidenţi, se calculează prin deducerea sumei neimpozabile de 600 lei și apoi impozitarea cu 10% a sumei ce depăşeşte 600 lei iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 la poziția nr. 9 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 608 din Declarația 100.

De asemenea se depune  o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022, prin Declaraţia 205;

2. Impozitul pentru plata premiilor promoţionale, pentru nerezidenţi, se calculează fără deducere, prin impozitarea cu 10% a sumei câștigate iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 la poziția nr. 20 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 637 din Declarația 100. De asemenea se depune  o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022, prin Declaraţia 207;

3. Impozitul datorat, ca urmare a participării la jocurile de noroc, ca regulă generală, atât pentru rezidenți cât și nerezidenți, se calculează prin aplicarea grilei de impozitare (3%, 20% şi 40%), la baza de impozitare, iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 10 și 21 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 621 și 638 din Declarația 100. De asemenea se depune  o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022 prin Declaraţia 205;

O excepţie, de la regula generală de impozitare a câștigurilor din participarea la jocurile de noroc, atât pentru rezidenți cât și nerezidenți, este prevăzută pentru câștigurile obținute de la cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri (indiferent de modul de organizare a acestora: activități tradiționale sau activități online), prin faptul că este neimpozabilă suma de 66.750 lei, inclusiv, pentru fiecare venit brut primit, iar impozitul datorat pentru câștigurile cu o valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei. Declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până la data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția  nr. 9 și 21 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 621 și 638 din Declarația 100. De asemenea se depune o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent cf. Ordin 179 din 2022 prin Declaraţia 205.

C) În cazul Fondului Cultural Național, așa cum prevede Legea nr. 286 din 2022, organizatorii jocurilor de noroc trebuie să calculeze o cotă de 0,5% din veniturile realizate lunar iar suma datorată se plătește, către bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare, cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO58TREZ70120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 1, pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional, având cod fiscal 17966770. 

Declaraţia lunară, privind obligaţiile de plată către Fondul cultural naţional, este obligatorie și se va depune fie prin intermediul aplicaţiei disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro, fie prin e-mail, fax, poştă sau direct la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional din municipiul Bucureşti, situat în str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57,sectorul 1, până la data de 25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară, cf. Ordinului 2066 din 2011, actualizat cu Ordinul 2681 din 2023, al Ministrului Culturii.  •   10 martie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet