Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XIII. Proceduri contabile privind repartizarea şi plata interimară a dividendelor


Pentru punerea în practică a prevederilor Legii nr.163 din 2018, prin care se instituie regimul opţional al repartizării interimare a dividendelor, către asociaţi sau acţionari, MFP a adoptat Ordinul nr. 3067 din 10 septembrie 2018, pentru completarea Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.

Prin acest ordin, de completare a reglementărilor contabile în vigoare, în Planul de conturi general a fost introdus contul 463 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar, cont de activ, cu ajutorul căruia se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

În debitul contului 463 se înregistrează suma dividendelor, repartizate în cursul exerciţiului financiar, în corespondenta cu creditul contului 456, iar plata acestora se realizează prin debitarea contului 456, în corespondență cu creditul contului 512 sau 531.

În creditul contului 463 se înregistrează suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale  în corespondenta cu debitul contului 457, precum şi cu sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii, în corespondenta cu debitul conturilor 512 sau 531.

Soldul contului 463 reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului financiar, reprezentând  datorii ale asociaţilor sau acţionarilor, evidențiate  nominal şi care urmează să fie regularizate, după aprobarea situaţiilor fianciare anuale, sau restituite.

Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere cu aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora și sunt însoţite de politicile contabile semnificative.

Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională.

Situaţiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:

  • numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
  • calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
  • numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.  •   11 octombrie
  •   Anchidim Zăgrean