Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XXXIII. Practica punerii în aplicare a măsurilor adoptate, pentru perioada stării de urgență și a stării de alertă, pentru activitatea jocurilor de noroc tradiționale din România


Pe scurt, mai jos, se regăsesc măsurile adoptate de autorități, cu efecte majore asupra activității jocurilor de noroc tradiționale, de la data instituirii stării de urgență și până în prezent, toate decise în regim de urgență:

1. Suspendarea activității, timp de 88 de zile, astfel:

a. În perioada stării de urgență – au fost suspendate toate activităţile jocurilor de noroc, realizate în spaţii închise, iar durata suspendării activității, în perioada stării de urgență, a fost de 57 de zile;

b. În perioada stării de alertă –  până la data de 14 iunie 2020 au fost suspendate toate activităţile jocurilor de noroc, realizate în spaţii închise iar durata suspendării activității, în perioada stării de alertă, a fost de 31 de zile.

2. Prelungirea cu 90 de zile a termenelor de valabilitate a licențelor de organizare precum și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, care expirau în perioada stării de urgență din anul 2020, operatorii de jocuri de noroc putând formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu la sfârșitul perioadei de prelungire.

3. Suspendarea, pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, a obligaţiilor de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale.

4. Neaplicarea sancţiunilor, prevăzute în reglementarea specială a jocurilor de noroc, referitoare la neplata taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroctradiţionale, dacă plata acestor taxe se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate.

5. Nedatorarea taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionalepentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate precum și pentru perioada de suspendare a activității în condițiile stării de alertă.

6. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante, obligaţiile fiscale scadente (cu excepția taxelor de licență și autorizare), neachitate până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

7. Trebuie menționat faptul că prin aceste masuri de criză, adoptate, nu a fost suspendată sau amânată obligația privind declararea taxei de licență și autorizare, iar plata acestora, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate, constituie temei legal pentru obținerea sau menținerea valabilității acestora.

În aceste condiții comportamentul previzibil, al organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale, privind stabilirea creanţelor fiscale, îl constituie activitatea de determinare a materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare şi a creanţelor fiscale,sub rezerva verificărilor ulterioare. Punerea în practică a măsurilor adoptate se realizează prin întocmirea declaraţiilor de impunere, apoi depunerea acestora, de către persoanele obligate potrivit Codului Fiscal sau altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea. Declaraţia de impunere poate fi corectată de către contribuabil, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale, în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel, prin depunerea declaraţiei rectificativă.

Exempleprivind calcularea, declararea și plata taxei de autorizare și a taxei de viciu pentru                slot-machine - în diferite situații practice

I. Autorizația expiră în timpul stării de urgență

a. Taxa de autorizare

Taxa de autorizare anuală este de 3.600 euro, la cursul de 4,6605 lei/euro;

Taxa anuală de autorizare calculată - 3.600 euro x 4,6605 = 16.778 lei - se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale;

Taxa anuală, calculată pe zi de exploatare, este 45,8410 lei.

La mijloacele de joc, la care  autorizațiile de exploatare au intrat în vigoare la  1 Aprilie, 1 Mai și 1 Iunie 2019, termenul de valabilitate al acestora expiră în timpul stării de urgență

Taxa anuală, (pentru 366 zile) de 16.778 lei, trebuie declarată și achitată în 4 rate egale, prin completarea și depunerea D 100/537--Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, astfel:

pentru intrarea în vigoare la 1 aprilie 2019

 D 100 martie 2019 - 4.195 lei; D 100 25 iunie 2019 - 4.195; D 100 25 septembrie 2019 - 4.194 lei și D100 21 decembrie 2019 – 4.194 lei, total declarat și plătit 16.778 lei.

pentru intrarea în vigoare la 1 mai 2019

 D 100 aprilie 2019 - 4.195 lei; D 100 25 iunie 2019 - 4.195; D 100 25 septembrie 2019 - 4.194 lei și D100 21 decembrie 2019 – 4.194 lei, total declarat și plătit 16.778 lei.

pentru intrarea în vigoare la 1 iunie 2019

 D 100 mai 2019 - 4.195 lei; D 100 25 iunie 2019 - 4.195; D 100 25 septembrie 2019 - 4.194 lei și D100 21 decembrie 2019 – 4.194 lei, total declarat și plătit 16.778 lei.

În luna iulie 2020 – taxa anuală, declarată și datorată, este recalculată la 325 zile de exploatare (366 zile – 88 zile urgență și alertă + 47 zile de prelungire, până la 31 iulie 2020) 

325 zile x 45,8410 = 14.898 lei

Diferența declarată și plătită în plus  este de 1.880 lei/an/post  (16.778 lei – 14.898 lei).

Se depune declarație rectificativă- D700 pentru a se corecta ultima declarație (21 decembrie 2019) iar această ultimă rată trebuie să fie de 2.314 lei.

b. Taxa de viciu

Taxa anuală de viciu este de 400 euro, la cursul de 4,6605 lei/euro.

Taxa anuală de viciu calculată – 400 euro x 4,6605 = 1.864 lei, pentru fiecare post autorizat și exploatat, se plătește la termenele scadente ale taxei de autorizare.

Taxa de viciu calculată pe zi de exploatare = 5,0934 lei.

D 100/539--Taxa de viciu – calculată în funcție de numărul de zile de exploatare.

II. Autorizația este validă în timpul stării de urgență

a) Taxa de autorizare

Taxa de autorizare anuală este de 3.600 euro, la cursul de 4,6605 lei/euro.

Taxa anuală de autorizare calculată - 3.600 euro x 4,6605 = 16.778 lei se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale.

Taxa anuală calculată pe zi de exploatare = 45,8410 lei.

A)  Mijloacele de joc la care autorizațiile de exploatare au intrat în vigoare la  1 iulie 2019 -  1 decembrie 2019 și sunt valide în timpul stării de urgență

Taxa anuală, (pentru 366 zile) este de 16.778 lei, trebuie declarată și plătită în 4 rate egale, prin completarea D 100/537--Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

În luna iulie 2020 – taxa anuală, declarată și datorată - este recalculată la 278 zile de exploatare (366 zile – 88 zile)

278 zile x 45,8410 = 12.744 lei

Prin declarația rectificativă - D700 pentru D100 - se corectează suma declarată, cu suma recalculată datorată, respectiv de la 16.778 lei la 12.744 lei/an/aparat  iar diferența este de 4.034 lei, prin urmare D 100 din 25 martie se corectează de la 4.194 lei  la 150 lei.

2.Taxa de viciu

Taxa anuală de viciu este de 400 euro, la cursul de 4,6605 lei/euro.

Taxa anuală de viciu calculată – 400 euro x 4,6605 = 1.864 lei, pentru fiecare post autorizat și exploatat, se plătește la termenele scadente ale taxei de autorizare.

Taxa de viciu calculată pe zi de exploatare = 5,0934 lei.

D 100 - 539--Taxa de viciu – calculată în funcție de numărul de zile de exploatare.

B) Mijloacele de joc la care autorizațiile de exploatare au intrat în vigoare la 1 ianuarie, 1 februarie și 1 martie 2020 și sunt valide în timpul stării de urgență

Taxa de autorizare anuală este de 3.600 euro, la cursul de 4,7511 lei/euro.

Taxa anuală de autorizare calculată - 3.600 euro x 4,7511 = 17.104 lei, se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale.

Taxa anuală calculată pe zi de exploatare = 46,7321 lei.

Taxa anuală de autorizare, (pentru 366 zile) este de 17.104 lei, trebuie declarată și plătită în 4 rate egale, prin completarea D 100/537--Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

În luna iulie 2020 - taxa anuală, declarată și datorată - este recalculată la 278 zile de exploatare (366 zile – 88 zile) pentru cele patru rate egale, respectiv, la 3.248 lei/mijloc de joc

278 zile x 46,7321 = 12.992 lei, se corectează, pentru toate cele patru rate egale, cu 3.248 lei/aparat

Prin declarația rectificativă D700, pentru D100, se corectează suma declarată în decembrie 2019, 25 martie 2020 și 25 iunie 2020  – cu suma reclaculată de 3.248 lei /mijloc de joc, urmănd ca la 25 septembrie 2020 să se declare și plătescă suma de 3.248 lei/ mijloc de joc.

2.Taxa de viciu

Taxa anuală de viciu este de 400 euro, la cursul de 4,7511 lei/euro.

Taxa anuală de viciu calculată – 400 euro x 4,7511 = 1.900 lei, pentru fiecare post autorizat și exploatat, se plătește la termenele scadente ale taxei de autorizare.

Taxa de viciu calculată pe zi de exploatare = 5,1925 lei.

D 100 - 539--Taxa de viciu – calculată în funcție de numărul de zile de exploatare.  •   27 iulie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet