Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XLVII. Aspecte practice legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale, ale organizatorilor de jocuri de noroc pentru anul 2021


Organizatorii de jocuri de noroc, la fel ca toți operatorii economici, sunt obligați să respecte prevederile reglementărilor contabile aplicabile în ceea ce privește întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, înainte de termenul prevăzut de legea contabilității, respectiv înainte de a trece 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Pentru  conformarea și punerea în practică a prevederilor legale organizatorii jocurilor de noroc trebuie să realizeze o serie de operațiuni contabile și fiscale pentru a se putea asigura că situațiile financiare anuale cuprind toate informațiile sintetice necesare pentru a putea oferi o imagine fidelă cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. În acest scop este important să: efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar; stabilească rezultatul definitiv al exercițiului, cumulat de la începutul exerciţiului financiar, prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli la sfârşitul exerciţiului financiar; întocmească situațiile financiare anuale; depună situațiile financiare anuale, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul legal, după aprobarea lor de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. De asemenea, în scopul definitivării operațiunilor necesare întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale, aferente anului 2021, organizatorii de jocuri de noroc trebuie să realizeze o serie de ajustări și tratamente financiar-contabile, printre care amintim:

1.     Rectificarea declarațiilor fiscale, aferente anului 2021, ca urmare a reglementărilor adoptate pentru perioada stării de alertă și conform cărora activitatea jocurilor de noroc a fost interzisă sau restricționată. Ca urmare a acestor modificări, intervenite în stabilirea nivelului sarcinilor fiscale, taxele declarate și datorate trebuie să fie recalculate și ajustate iar mai apoi înregistrate în contabilitate, prin rectificarea conturilor de cheltuieli. Nivelul acestor cheltuieli trebuie să fie în concordanță cu noile obligații, stabilite și datorate, conform perioadei în care organizatorii de jocuri de noroc au desfășurat activitate;

 2.     Aplicarea unor facilități sau scutiri la plata impozitului pe profit, prevăzute de lege, și care necesită o serie de operațiuni prealabile, cum ar fi:

  A)     Scutirea de impozitul pe profitul reinvestit

Scutirea de impozit a profitului reinvestitîn: a) echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice; sau b) în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor.

În condițiile în care se aplică, în anul 2021, această facilitate, privind scutirea de impozit a profitului reinvestit, trebuie să se țină cont de următoarele reguli:

a) profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, obţinut până în trimestrul sau în anul punerii în funcţiune a activelor. Scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcţiune a activelor, pentru contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv în limita impozitului pe profit, calculat cumulat de la începutul anului punerii în funcţiune a activelor, până la sfârşitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit;

b) scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar sau în cursul anului următor, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit;

c) contribuabilii care beneficiază, de această scutire, au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative;

d) contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit a profitului reinvestit nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru activele respective;

e) în cazul în care un cotribuabil aplică prevederile de la punctul B), prin deducerea din impozitul pe profit a costului aparatelor de marcat electronice fiscal, atunci nu mai beneficiază și de scutirea impozitului pe profitul reinvestit.

B)    Deducerea din impozit a costului aparatelor de marcat electronice fiscal

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor precum şi contribuabilii plătitori de impozit specific, care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale, scad costul lor de achiziţie din:

a) impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în cazul în care aceştia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, din cauza insuficienței valorice a acestuia, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit;

b) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv iar sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat, din insuficiența nivelului impozitului, se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

c) din impozitul specific în anul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului specific datorat pentru anul respectiv iar sumele care nu sunt scăzute, din insuficiența nivelului impozitului, se reportează în anul următor, pe o perioadă de 7 ani consecutivi.

În condițiile în care se apelează la această facilitate fiscală, în anul 2021, trebuie avut în vedere faptul că nu se poate beneficia de mai multe facilități fiscale, pentru aceeași operațiune, prin urmare cheltuiala cu achiziția sau cheltuiala cu amortizarea acestora devin cheltuieli nedeductibile fiscal, la calculul impozitului pe profit.

C) Reducerea impozitului pentru stimularea și dezvoltarea capitalului românesc și a competitivității operatorilor economici

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor precum şi contribuabilii plătitori de impozit specific beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual,  a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau a impozitului specific unor activităţi, astfel:

a)  2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situaţiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

b)  dacă înregistrează o creştere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent şi îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

5% - creştere anuală a capitalului propriu ajustat până la 5% inclusiv

6% -  creştere anuală a capitalului propriu ajustat cu peste 5% și până la 10% inclusiv

7% -  creştere anuală a capitalului propriu ajustat cu peste 10% și până la 15% inclusiv

8% -  creştere anuală a capitalului propriu ajustat cu peste 15% și până la 20% inclusiv

9% -  creştere anuală a capitalului propriu ajustat cu peste 20% și până la 25% inclusiv

10% -  creştere anuală a capitalului propriu ajustat cu peste 25%

 c)  3%, dacă înregistrează o creştere peste nivelul prevăzut la lit. e), a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 şi dacă îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a). Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022;

d)  în cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului;

e)  în aplicarea reducerii prevăzută la lit. c), procentul de creştere minimă a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 are următoarele valori:

2022    -      5%

2023    -     10%

2024    -     15%

2025    -     20%

Aceste reduceri sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 153/2020 și se acordă începând cu anul 2022, pe baza situației capitalurilor proprii de la 31 decembrie 2021.

Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se va stabili în baza declarației anuale, privind impozitul pe profit, care se va depune până la 25 iunie 2022, inclusiv, iar acest termen reprezintă și termenul de scadență al impozitului. De asemenea 25 iunie 2022, inclusiv, este și termenul de declarare și plată pentru microîntreprinderi, pentru impozitul datorat pe ultimul trimestru al anului 2021, precum și pentru plătitori de impozit specific, pentru declararea și plata impozitului semestrului doi al anului 2021. Decalarea termenelor de depunere a declarațiilor și scadența acestora a fost necesară deoarece gradul de capitalizare se calculează în baza situațiilor financiare anuale, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. În cazul în care reducerea aferentă trimestrului patru, pentru microîntreprinderi sau reducerea aferentă semestrului doi, pentru plătitorii de impozit specific, depășește nivelul obligației, atunci diferența rămasă se deduce din obligațiile perioadelor precedente și pentru care se vor depune declarații rectificative.

Bonificație de 2% din valoarea impozitului de plată (impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor sau impozit specific) se acordă firmelor care își vor menține capitalurile proprii pozitive la un nivel de cel puțin jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Bonificație între 5% și 10% dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat față de anul precedent.

Bonificație de 3% se acordă firmelor care înregistrează o creștere a capitalului propriu timp de 3 ani consecutivi față de 2020 și se aplică începând cu 2022.  •   21 februarie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet