Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

X. Repartizarea şi plata interimară a dividendelor


Noi prevederi legislative, de modificare a legii contabilităţii precum şi a legii societăţilor comerciale, adoptate prin Legea 163 din 2018, publicată în MO 595 din 12.07.218, stabilesc norme suplimentare, opţionale, de repartizare trimestrială a profitului, către acţionari sau asociaţi.

Practic, prin noua reglementare, se instiuie regimul opţional al repartizării interimare a dividendelor, către asociaţi sau acţionari, cu respectarea următoarelor obligaţii:

 • Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
 • Se distribuie pe baza situaţiilor financiare interimare şi apoi anual, după regularizarea platilor interimare;
 • Dividendele se pot plăti, în mod opţional trimestrial, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor iar regularizarea diferenţelor, rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului, urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale;
 • Plata diferenţelor, rezultate din regularizare, se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale, aferente exerciţiului financiar încheiat,în caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare legală, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor nu s-a stabilit o dobândă mai mare; 
 • În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale,în caz contrar datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare legală, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor nu s-a stabilit o dobândă mai mare;
 • Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii;
 • Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit;
 • Constituie infracţiune dacă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar, pe baza situaţiei financiare interimare, şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.

Obligaţii contabile:

 • Sumele, aferente repartizărilor interimare de dividende, se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare, drept creanţe faţă de acţionari sau asociaţi;
 • Repartizarea trimestrială a profitului, către acţionari sau asociaţi, se poate efectua, opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz;
 • Regularizarea sumelor repartizate, în cursul exerciţiului financiar, trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în acest scop;

Obligaţii fiscale:

 • Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 5%, din suma acestora, impozitul fiind final;
 • Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor;
 • Termenul de virare a impozitului este până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata.


 •   04 august
 •   Anchidim Zăgrean